FISCAL
COMPTABLE
LABORAL
MERCANTIL

Bruguera Closa Assessors és una assessoria fiscal, comptable, laboral i mercantil ubicada a l´Ametlla del Vallès.

Portem des de l´any 2012 aportant solucions a empreses, pymes, autònoms i particulars al despatx situat a Les Galeries d´una manera personalitzada i propera.

Amb tot i això, una llarga trajectòria professional de més de 20 anys garanteix la plena satisfacció dels nostres clients.

FISCAL

Assessorament, Planificació i Seguiment fiscal.

Assessorament i formalització de les declaracions fiscals relatives a tots els tributs.

Inspeccions tributàries, reclamacions i recursos per via administrativa i contenciosa-administrativa.

Assessorament de l´empresa familiar.

Planificació fiscal patrimonial i successòria.

Assessorament i planificació fiscal en operacions de transmissió, adquisició, fusió, etc, ..

COMPTABLE

Assessorament, comptabilitat d´empreses, autònoms, professionals, cooperatives, associacions i fundacions. 

Anàlisi d´estats financers i interpretació de balanços. 

Confecció d´informes d´estats financers, ratis, pressupostos, etc, …

Preparació detallada dels Comptes Anuals.

Elaboració i legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil.

Revisió limitada d´auditoria. Due-Diligence.

LABORAL

Assessorament integral en matèria laboral i de Seguretat Social.

Declaracions, resums, certificats de retencions i retribucions, accidents de treball.

Confecció de nòmines, altes, baixes, TC1, TC2, liquidacions d´assegurances socials.

Tramitacions i representació davant de la Inspecció de Treball, CMAC, INEM, INSS.

Assessorament, planificació i execució d´expedients de regulació d´ocupació.

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

MERCANTIL

Assessorament en totes les matèries pròpies del Dret Mercantil.

Contitucions de societats, redaccions d´estatuts, càrrecs, poders, …

Operacions de reestructuració empresarial, fusions, escissions i dissolucions.

Dret concursal: preparació i presentació d´expedients concursals.

Redacció de tot tipus de contractes mercantils ( Compravenda, arrendament, prèstecs, avals, …)

Dret Civil, Dret Contenciós-administratiu.

Contacta amb nosaltres!

On Estem

Pompeu Fabra 30-34, Les Galeries

1.ª planta, local D2

08480 L´Ametlla del Vallès

Contacte

t. +34 938 431 729

m. + 34 654 155 348

info@brugueraclosa.com

Horaris

Dilluns a Dijous:

9h – 13h i 16h – 19h

Divendres: 08:00 – 15:00